หมวดที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
หมวดที่ 9 ทันตกรรมจัดฟัน ( Orthodontics Dentistry )
รหัส
( Code )
ชื่อการรักษา
( Description )
หน่วยในการคิดต่อ
( Unit )
ค่ารักษา (บาท)
( Price )
09100
การพิมพ์ปากทำแบบจำลองฟันเพื่อการวิเคราะห์โรค ( บน - ล่าง )
ชุด
600
       
09200
การใส่ยางแยกฟันเพื่อช่วยในการใส่ Band
ปาก
200
       
09211
การใส่เครื่องมือถอดได้ ชนิดที่ 1
ชิ้น
3,000
 
09212
การใส่เครื่องมือถอดได้ ชนิดที่ 2
ชิ้น
4,000
 
09213
การใส่เครื่องมือถอดได้ ชนิดที่ 3
ชิ้น
5,000
       
09214
การใส่เครื่องมือถอดได้ ชนิดที่ 4
ชิ้น
6,000
 
09220
การปรับแต่งเครื่องมือถอดได้
ครั้ง
500
 
การใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น ปากละ 34,000 - 40,000 บาท โดย
09310
การติดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น
ครั้ง
6,000

09320
การปรับแต่งเครื่องมือหรือเปลี่ยนลวด ( ในการใส่เครื่องมือแบบติดแน่น )
ครั้ง
1,000
 
09330
การใช้ braket สีเหมือนฟัน เพิ่ม
ปาก
6,000
       
09400
การรื้อเครื่องมือจัดฟัน ( จากการรักษาคลินิคอื่น ) พร้อมการขัดแต่งผิวฟันให้เรียบ
ปาก
1,000
 
09500
การจบการศึกษาในการใส่เครื่องมือจัดฟัน รหัสนี้ แพทย์จะเป็นผู้แจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ ตามยอดคงเหลือ หลังจากการหักค่ารักษาที่ได้เรียกเก็บไปแล้ว

 
 

หมายเหตุ :
1. ค่าบริการจัดฟันขั้นต้น จะไม่รวมค่าพิมพ์ปากและ X-ray เพื่อทำการวิเคราะห์โรคก่อนการรักษา, ค่ารักษาสภาพช่องปาก
อื่น ๆ ก่อนการจัดฟัน อาทิเช่น การอุดฟัน, การขูดหินปูน, การถอนฟัน ฯลฯ และค่าผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ( ถ้ามี )
2. การจัดฟันแบบถอดได้จะใช้เวลาโดยประมาณ 2 เดือน - 1 ปี ( ยกเว้นบางกรณีอาจใช้เวลานานหลายปี )
3. การจัดฟันแบบติดแน่น จะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ปี ( ยกเว้นบางกรณีอาจใช้เวลานานหลายปี )
Top

 

ศูนย์ทันตกรรม ตรงข้ามศิริราช
( TongKham Siriraj Dental Center )
เชิงสะพานอรุณอมรินทร์
ตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10600
ยิ้มใส ยามฟันสวย

โทร : 02-411-4416 , 02-411-5060
www.thaiimplant.com

Email : 000006@thai.com

 

 
Copy Right © 2006. All Rights Reserved.
Best View 800x600, Internet Explorer. Text Size: Medium